Manifestation and Power

Har-prosperity mantra

Serenity Now

Om Gum Ganapatayei Namaha

Riverstone, Magnesite, Pietersite

Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu

Lakshmi Prehnite Gold

Om Shri Mahalakshmayei Namaha

Earth Goddess

Sita Ram, Sita Ram, Sita Rama, Jaya Ram

Ignite with Clarity

Sacral Chakra Mantra

Rudraksha Mala

Om Namah Shivaya

Lotus Mala

Om Mani Padme Hum